Дмитро Миколайович Чорний

завідувач

доктор історичних наук, професор

Тел.: 707-51-92

Адреса: майдан Свободи 4, м. Харків, 61022

Кiмната: 3-80

Бiографiя

Доктор історичних наук, професор кафедри українознавства

Народився 30 травня 1959 р. у м. Харків. Закінчив із золотою медаллю СШ №10 м. Харкова в 1976 р.; у 1981 р. – історичний факультет ХДУ ім. О.М.Горького (диплом із відзнакою). У 1981-1991 рр. – асистент, аспірант, старший викладач кафедри історії КПРС ХДУ ім. О.М.Горького.

1986 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Третій з’їзд РСДРП. Історіографія». У 1991-1994 рр. – доцент кафедри політичної історії; 1994-1999 рр. – доцент загальноуніверситетської кафедри історії України. Із 1999 р. – доцент, із 2009 р. ? професор кафедри українознавства філософського факультету. Вчене звання доцента присвоєне у 1992 р.

Працював старшим науковим співробітником Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С.Грушевського у 2000-2007 рр. Із 2001 р. – заступник декана філософського факультету з наукової роботи.

У 2008 р. захистив докторську дисертацію «Міста Лівобережної України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.».

Викладає загальні курси «Історія України», «Історія Української культури» та спецкурси «Історія Слобідської України», «Історія Української церковної архітектури» на соціологічному, хімічному та філософському факультетах.

Науковий напрямок – історична урбаністика. Вперше комплексно дослідив міста України в складі Російської імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ в усіх проявах їх життя, визначив темпи та чинники приросту населення, обґрунтував критерії оцінки та типологію міст, розробив періодизацію боротьби за виділення в окрему земську одиницю, особливості процесів модернізації, діяльності самоврядувань, повсякденного життя та самосвідомості городян, соціально-політичну характеристику міської еліти.

До кола наукових інтересів належать регіоналістика, політична історія України та Росії другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

Член редколегії та відповідальний секретар Вісника ХНУ імені В.Н.Каразіна серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки».

Чорний Д.М. є автором понад наукових 80 публікацій, зокрема двох індивідуальних і однієї колективної монографії, 40 статей у фахових історичних виданнях України та Росії. Співавтор першого вітчизняного посібника «Політична історія України» (1-е видання – Київ, 2001 р.; 2-е видання – Київ, 2008 р.).

Підготував двох кандидатів наук.


Анотації спецкурсів, які пропонуються для вибору студентами


„Історія Слобідської України”

Слобідська Україна – один з найстаріших регіонів України. Його територія – більша за території сучасних Бельгії або Швейцарії, а історія насичена „знаковими” подіями. Серед них – загадки „половецьких ідолів”, контакти Русі і Хозарії, битва князя Ігоря на р. Каяла; автономія козацьких полків XVII – XVIII ст.; життя та побут професорів і студентів університету ХІХ – ХХ ст., що перетворили Харків на „Українські Афіни”; міфи „першої столиці”; трагедії та подвиги Великої Вітчизняної війни; діяльність видатних діячів культури, політики, бізнесу. У процесі вивчення курсу головна увага приділятиметься особливостям історико-культурного розвитку Слобожанщини порівняно із порубіжними регіонами Європи, пошуку свого місця у сучасному глобалізованому світі.


„Історія української церковної архітектури”

Курс передбачає ознайомлення з історичними умовами та етапами розвитку церковної архітектури. Особливості різних типів храмових споруд, специфіка архітектурно-просторового вирішення внутрішнього вигляду, зовнішні об’єми, місце в архітектурно-ландшафтній організації населених пунктів, історія спорудження, доля найвидатніших архітектурних пам’яток різних конфесій та їх творців, символізм мурованих і дерев’яних споруд буде розглянуто із використанням ілюстративного матеріалу в контексті впливу Візантійських канонів, світових тенденцій сакрального зодчества.


„Культура Російської імперії”

Курс передбачає комплексне висвітлення усіх явищ культури – літератури, освіти, мистецтва – від проголошення Російської імперії у 1721 р. до її розпаду в 1917 р. Головна увага приділятиметься становленню імперської ідеї, імперської самосвідомості і формуванню національної культурної самоідентифікації; формам інтелектуальної комунікації; становленню „соціальних світів” імперії; інтелектуальним і художнім втіленням „російської ідеї”; феномену інтелігенції; появі і поширенню масової культури в контексті історії інших імперій XVII – XX ст.


Основні наукові публікації:

1. Чорний Д.М. Харків початку ХХ століття: історія міста, долі людей. – Х.:[Б.в.], 1995. – 114 с.
2. Чорний Д. Чи був Харків промисловим центром? (До питання про критерії класифікації міст України початку ХХ ст.) // Третій міжнародний конгрес україністів: 26-29 серпня 1996 р. Історія. – Х., 1996. – С.12-15.
3. Черный Д.Н. Городское население Украины в начале ХХ века // Вопросы истории. – 2000. – №11-12. – С.145-151.
4. Чорний Д. Про ідеологічні стереотипи, історичні новації, фактичні дрібнички та неупередженість («зав’язка» ХХ ст. в сучасній російській історіографії) // Схід-Захід (історико-культурологічний збірник). – Вип.4. – Спеціальне видання. Rossia et Britannia: Імперії та нації на окраїнах Європи. – Х.: «Новый Вид» , 2001. – С.259-270.
5. Чорний Д.М. Сергій Миколайович Жевержеєв: купець і громадський діяч // Вісник Харківського національного ун-ту ім. В.Н.Каразіна. – № 566. – Історія. – Вип.34. – Х.: НМЦ «СД», 2002. – С.260-267.
6. Чорний Д.М. Документи державних архівів областей України та Російського державного історичного архіву в Санкт-Петербурзі про міста України на початку ХХ ст.: порівняльний аналіз інформаційних можливостей фондів // Студії з архівної справи та документознавства. – Т.9. – К., 2003. – С.123-126.
7. Історія міста Харкова ХХ століття / О.Н.Ярмиш, С.І.Посохов, А.І.Епштейн та ін. – Х.: Фоліо; Золоті сторінки, 2004. – С. 6-13, 19-32, 64-66, 85-86.
8. Чорний Д. Взаємовплив чи асиміляція: українці та росіяни по містах Лівобережжя на початку ХХ ст. // Пам’ять століть. – 2004. – №2. – С.130-142.
9. Чорний Д.М. Торгівля в Харкові на початку ХХ ст. // Український історичний журнал. – 2005. – №5. – С.53-59.
10. Чорний Д.М. Соціально-економічний розвиток міста Суми на початку ХХ ст. // Сумська старовина. – 2005. – № XVI-XVII. – С.119-125.
11. Чорний Д.М. По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2007. – 304 с.
12. Політична історія України: Навчальний посібник. – 2-вид., доп. / За ред.. В.І.Танцюри. – К.: Академвидав, 2008. – С. 42-99, 182-215.
13. Чорний Д.М. Ремісники Харкова і Чернігова на початку ХХ ст.: порівняльна характеристика суспільної верстви // Вісник Харківського національного ун-ту імені В.Н.Каразіна. – №871. – Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. – Вип.12. – Х.,2009. – С.18-22.
14. Чорний Д.М. Законодавча і виконавча влади в Конституції УНР: проблеми оцінки документа // Вісник Харківського національного ун-ту імені В.Н.Каразіна. – №906. – Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. – Вип.13. – Х.,2010. – С.47-53.