Туристичного бізнесу та країнознавства

«Світ — це книга, і ті, хто не подорожують, читають лише одну її сторінку»
Блаженний Августин

Харківський університет став єдиним серед класичних університетів, де туристична освіта набула інституціоналізації у межах окремого факультету. Спеціальність «Туризм» з’явилася в університеті у 2003 році. Пізніше на її основі у 2005 році було утворено кафедру туристичного бізнесу, що стала структурним підрозділом новоутвореного факультету міжнародних економічних відносин і туристичного бізнесу.

Кого ми готуємо, або як подорожі пов’язані з кар’єрою?

Кафедра запрошує на навчання за освітніми програмами: «Туризм», «Готельно-ресторанна справа», «Міжнародні відносини та регіональні студії». Термін навчання — 4 роки. Зарахування на навчання до бакалаврату відбувається за результатами зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти та з урахуванням середнього балу атестата.

На базі підготовки бакалавра проводиться підготовка магістрів за спеціальністю за спеціальністю «Туризм» (термін навчання — 1рік 4 місяці, освітня кваліфікація: магістр туризму, гід-перекладач). Зарахування до магістратури відбувається за результатами конкурсу, в якому враховуються результати навчання за попередні 4 роки, наукова робота студента, а також результати вступних екзаменів за фахом та з іноземної мови.

Підготовка фахівців здійснюється за державним замовленням або на контрактній основі за денною та заочною (дистанційною) формами навчання. На факультеті здійснюється також перепідготовка фахівців з вищою освітою (друга вища освіта) на контрактній основі за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр, також є можливість отримання паралельної освіти.

Кафедра туристичного бізнесу та країнознавства здійснює підготовку фахівців для організаційно-управлінської, господарської, комерційної, інвестиційної, маркетингової, аналітичної та науково-дослідної діяльності у сфері туризму, готельного бізнесу тощо.

Спеціальність «Туризм»

Значний час приділяється мовній підготовці студентів, на що відводиться близько 2200 академічних годин. Загальна кількість годин з викладання англійської мови (як основної іноземної) відповідає підготовці перекладача. Вивчення другої мови (французької, німецької, китайської) відбувається за вибором студента. Значна увага приділяється практичній підготовці студентів. Навчальний процес передбачає низку виробничих практик та стажувань на близько 100 підприємствах Харкова та України. Викладачі кафедри не тільки викладають теоретичні основи туризму, а й мають практичний досвід роботи у сфері туристичного бізнесу.

Наші студенти мають широкий доступ до міжнародних програм академічної мобільності (паралельного навчання або стажування в вузах інших країн), до міжнародних грантів та інших освітніх та наукових проектів. Випускники кафедри отримують високий рівень знань в галузі сучасних інформаційних систем та технологій в туризмі (TURWINMULTIPRO, AMADEUS, GALILEO, SABRE).

Випускники кафедри туристичного бізнесу можуть працювати у туроператорському та турагентському секторі, у сфері міжнародного менеджменту та маркетингу, науково-дослідній сфері, рекламних агентствах, маркетингових, консалтингових підприємствах туристичного профілю.

Фахівці з туризму можуть здійснювати екскурсійний супровід, державне управління туризмом, управління об’єктами туристичної інфраструктури (музейні комплекси, інформаційні центри, готелі, ресторани, екскурсійні об’єкти та ін.), працювати організаторами туризму, гідами-перекладачами.

Виробнича діяльність пов’язана також із виставково-ярмарковою діяльністю, конференс-сервісом, санаторно-курортним бізнесом та spa-wellness, готельно-ресторанним бізнесом, індустрією дозвілля та розваг, викладацькою діяльністю.

Читати більше про навчальний процес→

Спеціальність «Готельно-ресторанна справа»

Відкриття напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа» саме у Каразінському університеті дозволяє комплексно використовувати переваги класичного університету, а саме забезпечує якісну підготовку з іноземних мов, фундаментальну медичну та економічну підготовку. Особливістю навчального плану підготовки бакалавра з готельно-ресторанної справи є те, що він поряд з нормативними містить низку варіативних економічних, медичних та правових дисциплін, які надають знання, необхідні для відкриття власного готельного та ресторанного підприємства.

Значна увага приділяється практичній підготовці студентів. Навчальний процес передбачає низку виробничих практик та стажувань на підприємствах готельно-ресторанної індустрії Харкова та України. До освітнього процесу залучаються провідні вітчизняні та зарубіжні фахівці-практики готельної індустрії, що проводять лекції, семінари та тренінги.

Студенти долучаються до участі у міжнародних програмах академічної мобільності, таких як, наприклад, Erasmus+, що дає можливість паралельного навчання, а також стажування в вузах інших країн.

Конкретними організаціями-споживачами фахівців з готельно-ресторанної справи за спеціальністю 241«Готельно-ресторанна справа» (галузь знань 24 «Сфера обслуговування») у східному регіоні України є державні та приватні підприємства готельної та ресторанної індустрії, кемпінги, мотелі, молодіжні туристичні бази, кафе, бари, SPA-готелі, санаторно-курортні заклади, органи державного управління, вищі навчальні заклади та ін.

Читати більше про навчальний процес→

Спеціалізація «Міжнародні відносини та регіональні студії»

Навчання за освітньою програмою «Міжнародні відносини та регіональні студії» відкриває низку можливостей та має наступні переваги:

  • Біля 2 200 академічних годин відводиться для опанування іноземних мов: китайської мови як основної іноземної мови; англійської, німецької та французької як другої іноземної мови за вибором студента. Загальна кількість годин з викладання китайської мови відповідає підготовці перекладача.
  • Високий рівень викладання іноземних мов, у тому разі китайської як основної мови, забезпечує кафедра ділової іноземної мови та перекладу, яка має традиції і досвід навчання студентів іноземним мовам.
  • Забезпеченню високої якості вивчення мов та сходознавчої освіти сприяє щільна співпраця факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу з Інститутом Конфуція, який діє в університеті з 2009 року. Місія Інституту Конфуція – сприяти зростанню розуміння Китаю та китайської культури в усьому світі, розвивати дружні взаємини Китаю з іншими країнами, зокрема з Україною. Взаємодія з Інститутом Конфуція орієнтована на специфіку співпраці випускників з Китаєм. Зокрема, студенти мають можливість проходити навчання в культурно-освітній літній школі, стажування у вищих навчальних закладах Китайської Народної Республіки тощо.
  • Наші студенти мають широкий доступ до міжнародних програм академічної мобільності (паралельного навчання або стажування в вузах інших країн), до міжнародних грантів та інших освітніх та наукових проектів.
  • Під час навчання студенти мають можливості слухати лекції, брати участь у семінарах та тренінгах відомих українських та зарубіжних науковців та дипломатів.

Випускники освітньої програми «Міжнародні відносини та регіональні студії» можуть займатися інформаційно-аналітичною, консультативною, експертною діяльності щодо особливостей розвитку окремих країн і регіонів у сфері міжнародних відносин, державного управління, в приватних чи громадських організаціях, а також науково-педагогічною або науково-дослідною діяльністю.

Читати більше про навчальний процес→

Міжнародна освіта

У 2014 р. зусиллями науково-педагогічного складу кафедри було ліцензовано спеціальність «Країнознавство» у обсязі 50 осіб. Варто зазначити, що подібне поєднання напрямків освітньої діяльності (з одного боку – туризм, а з іншого – країнознавство) вже виявило свою продуктивність. Кафедри з відповідними спеціальностями та назвами «Країнознавства та міжнародного туризму» існують у багатьох ВНЗ України (у тому числі при класичних університетах). Країнознавча підготовка передбачає можливість роботи, у тому числі, у сфері міжнародного туризму. Нині цей напрямок трансформувався в освітню програму «Міжнародні відносини та регіональні студії». Освітня програма «Міжнародні відносини та регіональні студії» сполучає всебічне вивчення міжнародних відносин як академічної дисципліни і політичної практики з глибоким розуміння одного або декількох ключових регіонів світу. Студенти даної програми вивчають китайську мову як основну іноземну мову; англійську, німецьку та французьку як другу іноземну мову за вибором студента. Загальна кількість годин з викладання китайської мови відповідає підготовці перекладача.

Наукова робота

Професорсько-викладацький склад кафедри бере активну участь у генеруванні наукових знань, які також відображаються у навчальному процесі. На кафедрі розвиваються два напрямки наукових досліджень – регіональні проблеми міжнародних відносин та регіональні особливості світового туристичного ринку. Завідувач кафедри, доц. Парфіненко А. Ю. є фахівцем у галузі країнознавства, міжнародного туризму, досліджує туристичну політику зарубіжних країн, проблеми управління регіональним розвитком туризму, культурний туризм та креативні індустрії в міській економіці. Дослідженням регіональних систем міжнародних відносин займаються доц. Тумаков О. І., доц. Безрук О. О., доц. Володіна М. О., доц. Онацький М. Ю. Проф. Довгаль Г. В., доц. Данько Н. І. та доц. Євтушенко О. В. активно працюють на проблеми економіки туристичних підприємств, готельно-ресторанного бізнесу. Проф. Каплін О. Д. зосередився на вивченні паломництва та релігійного туризму. Під керівництвом заслуженого працівника культури України, практикуючого екскурсовода з багаторічним стажем, проф. Куделко С. М. та доц. Посохова І. С. досліджуються проблеми теорії, методики та майстерності екскурсійної справи, краєзнавчого забезпечення екскурсійної діяльності, музейного менеджменту. Наукова робота проф. Юрченко С. О. пов’язана з вивченням міжнародного туризму, туристичної інфраструктури, населення та демографії в туризмі.

Кафедра бере активну участь у виконанні держбюджетних науково-дослідних робіт, є організатором багатьох міжнародних та національних науково-практичних конференцій та круглих столів. Своєрідним «брендом» кафедри стала конференція «Туристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети».

Наукова робота студентів

Навчання через науку завжди було імперативом класичної університетської освіти, тому колектив кафедри приділяє значну увагу науковій роботі студенів, яка знаходить відображення у матеріалах науково-практичних конференцій молодих вчених «Актуальні проблеми туристичного бізнесу», організатором якої також виступає кафедра туристичного бізнесу та країнознавства. Випускники кафедри вибудовують свою кар’єру не тільки у сфері туристичного бізнесу, а у науково-освітній сфері.

При кафедрі працює студентський науковий гурток.

Експертно-консультативна діяльність Серед наукових пріоритетів кафедри завжди були проблеми регіонального розвитку туризму, що створювало підґрунтя для надання експертно-консультативних послуг для центральних, регіональних та місцевих органів державної влади. Кафедра неодноразово виступала організатором науково-практичних круглих столів «Туристична сфера Харківського регіону: джерела конкурентних переваг», які проводилися спільно з Департаментом культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації. Напередодні «Євро-2012» колектив кафедри проводив науково-практичний семінар, присвячений технологіям розвиту в’їзного туризму та формування туристичної привабливості Харківського регіону для представників районних управлінь культури і туризму. Підготовка Харкова до прийняття матчів чемпіонату Європи з футболу «Євро-2012» стала додатковим імпульсом для дослідження інноваційних стратегій активізації туристичної діяльності на місцевому рівні. Найвагоміші здобути знайшли відображення у співпраці з оператором мобільного зв’язку – компанією «МТС Україна», яка за допомогою викладачів кафедри туристичного бізнесу (доц. Парфіненко А. Ю., доц. Посохов І. С.) змогла реалізувати харківську частину національного історичного проекту з використанням інноваційної технології доповненої реальності. Проект «Доповнена реальність» від МТС дає користувачам смартфонів можливість не тільки дізнатися, як виглядали історичні об'єкти в минулому, але й побачити ті з них, які не збереглися до наших днів.

В основі проекту «Доповнена реальність» лежить популярний сервіс Historypin. Щоб зробити невеликий екскурс в історію міста, необхідно встановити клієнтський додаток для смартфонів iOS або Android і запустити його на пристрої. Додаток автоматично визначить місцезнаходження користувача і запропонує йому переглянути старі фотографії найближчих до нього історичних об'єктів. Більш того, навівши камеру на об'єкт, можна побачити архівне зображення поверх сучасного вигляду об'єкта, регулюючи при цьому прозорість фотографії рухом пальця по екрану. На екран можна також вивести й іншу, пов'язану з об'єктом інформацію.

Значна робота була проведена викладачами кафедри у 2014 р. у контексті підготовки відповідної аналітичної частини «Стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року» (доц. Данько Н. І., доц. Парфіненко А. Ю., доц. Подлепіна П. О., проф. Юрченко С. О.).

Доц. Парфіненко А. Ю. у рамках роботи у Науково-методичній раді Державного агентства України з туризму та курортів неодноразово залучався до обговорення пріоритетних напрямків та розробки концептуальних документів реалізації туристичної політики України. Брав участь у засіданнях Туристичної ради при харківському міському голові.

Міжнародне співробітництво

Кафедра активно співпрацює як з українськими, так і зарубіжними вищими навчальними закладами. Викладачі та студенти кафедри беруть участь у програмах академічної мобільності та зарубіжних стажуваннях в університетах Польщі, Китаю, США, Індонезії та ін.

Бази практики

Колектив кафедри завжди приділяв належну увагу практичній підготовці студентів, що є важливою запорукою формування професійних компетенцій та майбутнього працевлаштування. Навчальним планом спеціальності передбачено туристично-краєзнавчу, екскурсійну та низку виробничих практик. За останні роки студенти кафедри проходили виробничі практики на близько 100 туристичних підприємствах міста та України. Для підвищення якості туристичної освіти через практичну підготовку при факультеті МЕВ та ТБ був створений Організаційно-інформаційний центр туристичного бізнесу, який неодноразово організовував зарубіжні стажування для студентів кафедри та факультету. До навчального процесу залучаються викладачі, які мають багатий досвід практичної роботи у сфері туристичного та готельного бізнесу (директор туристичного підприємства «Райські канікули» – ст. викл. Бойко О. О., заступник директора готелю «KharkivPalace» – Наталія Нежинська).

Наші традиції

Складовою навчального процесу є виховна робота, в організації якої кафедра має власні традиції. Одна з них передбачає урочисту посвяту першокурсників у студенти-туристи, що відбувається у вересні і приурочена Всесвітньому дню туризму.


Контакти:

Завідувач кафедри: Парфіненко Анатолій Юрійович, кандидат історичних наук, доцент

Адреса: 61022, м. Харків, майдан Свободи 6, ауд. 366

E-mail: turbiz@karazin.ua

Телефон: +380 (57) 707-53-06