Навчально-науковий інститут «Інститут державного управління»

Навчально-науковий інститут «Інститут державного управління» — це сучасний навчально-науковий комплекс, якому за масштабами i специфiкою дiяльностi немає аналогiв у Схiдному регiонi України. Інститут iнтенсивно розвивається, постiйно вдосконалює i розширює систему освітніх, методичних та науково-експертних послуг, завойовує все бiльше визнання серед фахівців органів публічної влади, підприємців і широкої громадськостi.

Зважаючи на інтегрованість у публічно-управлінські процеси, інститут виконує консолідовану роль у фаховому обговоренні питань, пов’язаних із важливими змінами в державі і суспільстві, й рухається у фарватері суспільних перетворень, демонструючи професійне ставлення й конструктивні підходи до розв’язання поставлених завдань.

Інститут покликаний задовольнити суспiльну потребу в пiдготовці професiйних керiвників нової генерацiї, морально орiєнтованих на управлiнську дiяльнiсть в органах державної влади, органах мiсцевого самоврядування, корпоративному секторі економіки, бізнес-структурах, організаціях громадянського суспільства, запроваджуючи високу адмiнiстративну культуру й утверджуючи принципи соцiальної справедливостi на основi свiтових i європейських стандартiв.

Місія інституту — забезпечення сучасної та якісної підготовки висококваліфікованих управлінців для розв’язання завдань інноваційного сталого розвитку українського суспільства, формування професійних компетентностей і лідерських якостей фахівців на основі кращих міжнародних практик та демократичних цінностей.

Місія інституту визначає його діяльність, яка полягає у підготовці високопрофесійних кадрів, забезпеченні потреб органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших організацій та установ різних сфер суспільства і галузей економіки у фахівцях, здатних компетентно і відповідально виконувати управлінські функції, впроваджувати новітні соціальні технології, сприяти інноваційним процесам в Україні.

Інститут здійснює науково-методичне супроводження освітньої діяльності з метою підвищення фаховості й компетентності управлінських кадрів. Насамперед це стосується освітньо-професійних програм підготовки за другим (магістерським) і першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у галузі знань «Публічне управління та адміністрування», «Соціальні та поведінкові науки», «Управління та адміністрування» за світовими і європейськими зразками.

Крім цього, інститут не обмежується наявними програмами, а диверсифікує процес підготовки у напрямі запровадження сертифікатних програм, спрямованих на підготовку новообраних депутатів різних рівнів, майбутніх префектів або урядників, голів новостворених ОТГ, топменеджерів соціально відповідальних підприємств, керівників громадських організацій та неурядових структур.

У систему професійної підготовки упроваджуються постійні удосконалення відповідно до потреб стейкхолдерів, зокрема практико-орієнтоване проєктне навчання: студенти вчаться розв’язувати конкретні практичні завдання в реальних умовах сьогодення.

Інститут забезпечує безперервний цикл підготовки професійних управлінців упродовж життя. Підготовка є не лише формалізованою (довгострокові й короткострокові програми), а й сучасною: дуальна освіта, проєктно- і проблемноорієнтоване навчання, спрямоване на результати, якісне забезпечення реалізації повного HR-циклу — починаючи зі старту кар’єри, професійного розвитку і завершуючи мотивацією за набуті компетентності та їх застосування на практиці.


Додатковий прийом осіб, які мають вищу освіту (диплом бакалавра, спеціаліста, магістра)

З 15 до 22 вересня здійснюєтья додатковий прийом осіб, які мають вищу освіту (диплом бакалавра, спеціаліста, магістра) на навчання до навчально-наукового інституту «Інститут державного управління» за денною та заочною формою навчання на умовах договорів (за кошти фізичних та юридичних осіб) для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальностями:

 • 073 «Менеджмент»,
 • 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,
 • 051 «Економіка»,
 • 281 «Публічне управління та адміністрування».

Строк навчання – 1 рік 4 місяців.

Етапи вступної кампанії Терміни
Спеціально організована сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови 11 вересня
Прийом заяв та документів, у тому числі від осіб, які вступають на основі результатів ЄВІ до 22 вересня
Вступне випробування з іноземної мови для вступників на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) 23 вересня
Фахове вступне випробування (тестування з основ держави і права, основ економіки та співбесіда з питань, що стосується державного управління) – для вступників на спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» 24 вересня
Фахове вступне випробування – для вступників на спеціальності:
 • 073 «Менеджмент»,
 • 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,
 • 051 «Економіка».
24 вересня
Надання рекомендацій до зарахування 27 вересня
Терміни зарахування не пізніше 30 вересня

Вартість року навчання на умовах договорів (за кошти фізичних та юридичних осіб):

 • для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»: за денною формою – 29 925 грн, за заочною формою – 22 092 грн.;
 • для здобуття освітнього ступеня магістра за іншими спеціальностями: за денною формою – 29 925 грн, за заочною формою – 11 630 грн.

До заяви навчання для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» вступник додає:

 • копію диплома з додатком про здобуту раніше вищу освіту, засвідчену у відділі кадрів;
 • копію паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 • копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних;
 • екзаменаційний листок єдиного вступного іспиту з іноземної мови, складеного 2020 року або 2021 року (для осіб, які мають освітній ступінь бакалавра);
 • копію трудової книжки, засвідчену у відділі кадрів;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4;
 • швидкозшивач, файл, 2 конверти по Україні.

За додатковою інформацією звертатись щодо вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра:

 • за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» за телефоном +380 (57) 732-65-05;
 • за іншими спеціальностями за телефоном: +380 (57) 732-76-76.