Biological Bulletin

Biological Bulletin

 • Anatoliy I. Bozhkov
  Chief Editor
  Doctor of Sciences (Biology), Full Professor
  Anatoliy I. Bozhkov

  Address: Svobody sq., 4, Kharkov, 61022
  Office: 7-22
  E-mail:
  E-mail: