Nataliya P. Vlasova

Deputy Dean for pedagogic work

Senior Laboratory Assistant

Phone: 707-54-50; 707-50-25

Address: Svobody sq., 6, Kharkov, 61022

Office: 575