Museum of Archeology and Ethnography of Sloboda Ukraine

Museum of Archeology and Ethnography of Sloboda Ukraine

 • Iryna B. Shramko
  Director
  PhD (History), Associate Professor
  Iryna B. Shramko

  Phone: 705-12-42
  Address: Trinklera str., 8, Kharkov, 61022